TID i hjemmetjenesten (PRACTIC)

Et nytt spennende forskningsprosjekt om kriser og tilnærminger til kriser hos hjemmeboende,
oppstart 01 september 2022

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet skal i gang med et stort nasjonalt prosjekt kalt:

PRACTIC (Preventing and approching crises for frail community dwelling patients through innovative care),

på norsk: forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende pasienter gjennom innovativ behandling og omsorg.

Se:  https://vimeo.com/675012158

PRACTIC prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker.

Kriser defineres her som en prosess der flere belastninger over tid skaper en plutselig ubalanse, som krever en umiddelbar løsning, og der det er økt sannsynlighet for en akuttinnleggelse i institusjon.

Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en tverrfaglig utrednings- og refleksjonsmodell (TID) for å forebygge, tidlig oppdage og tilnærme seg kriser.

Kommunene som deltar i PRACTIC vil bidra til utvikling av ny kunnskap og egen læring om kriser, og om hvordan kriser best kan forebygges og tilnærmes.

Prosjektet vil innebære et samarbeid med både hjemmetjenesten og fastlegetjenesten i kommunene.

PRACTIC er et prosjekt hvor hensikten er

  • å utvikle kunnskap om forekomst og kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester.
  • å bruke denne kunnskapen til, sammen med kommunene, å utvikle og tilpasse en ny modell for å forebygge eller løse kriser

Tidsplan

Hele prosjektet gjennomføres på 4 år i perioden: 1.4.2022 – 31.3.2026

Prosjektet består av flere arbeidspakker som skal undersøke

  • Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.
  • Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende. TID modellen ivaretar de biologiske, psykologiske og sosiale forhold hos den enkelte tjenestemottaker.
  • Gjennom en prosessevaluering undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Innlandet
  • Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) – Gjøvik
  • Nasjonalt senter for Aldring og helse
  • Universitetet Bochum i Tyskland
  • 30 norske kommuner

Ved interesse eller spørsmål om prosjektet ta kontakt med:

Lisbeth D. Høgset: lisbeth.dyrendal.hogset@sykehuset-innlandet.no 

Anette Væringstad: anette.vaeringstad@sykehuset-innlandet.no