fbpx

TID – en evidensbasert modell

TID er kunnskapsbasert praksis. Det foreligger flere vitenskapelige artikler som viser effekt og gjennomførbarhet av TID. Disse finner du lagt ut og beskrevet under fanen Publiserte artikler (forskning).

TID-studien er en vitenskapelig utprøving av TID-modellen i sykehjem der vi både målte effekt av TID på pasientnivå og på personal – og organisasjonsnivå. Metodeartikkelen finner du her: Study Protocol for the TIME-trial.

Ansvarlig for studien var Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF. Det ble rekruttert 33 sykehjem og 229 pasienter til studien der man etter loddtrekning har gitt halvparten av sykehjemmene intervensjonen og den andre halvparten ble kontrollsykehjem. Personalet i intervensjonssykehjemmene har fått opplæring i TID.  Kontrollsykehjemmene har fått en enkel undervisningsbolk om demens og utfordrende atferd, og fikk tilbud om samme opplæring i TID etter endt datainnsamling ca. ett år etterpå. Så og si samtlige av disse sykehjemmene tok i mot dette tilbudet

Status i TID-studien pr. 10.06.2019:

Resultatartikkelen fra den delen av studien som omfatter en RCT (randomisert kontrollert studie) om effekter på pasientnivå, ble 1.juni 2017 publisert online i det anerkjente internasjonale tidsskriftet American Journal of Geriatric Psychiatry.  En link til fulltekst (pdf) endelig trykt versjon av artikkelen artikkelen er lagt ut her (Lichtwarck AMGP 2018), og under fanen Publiserte artikler. (forskning). Vi fant en klar signifikant og klinisk meningsfull reduksjon i agitasjon/aggresjon i gruppen som hadde fått intervensjonen med TID sammenlignet med kontrollsykehjemmene.  Som sekundære effektmål, fant vi reduksjon i depressive symptomer, vrangforestillinger og manglende hemninger til fordel for TID-gruppen i tillegg til en bedring i livskvalitet for disse pasientene.

Artikkelen som omfatter personalets erfaringer med bruk av modellen ble publisert 19.04.2018 i Aging & Mental Health. Denne studien er basert på 5 fokusgrupper fra et tilfeldig utvalg av 11 av de 17 sykehjemmene som fikk opplæring i TID. En link til artikkelen finner du her Lichtwarck B. et al. Aging & Mental Health 2018 og under fanen Publiserte artikler (forskning).  Hovedfunnene er at TID er en effektiv og gjennomførbar modell som bidra til økt mestring hos personalet i møte med komplekse utfordringer. Dette skjer blant annet ved at personalet opplever bedre struktur i arbeidet og en ny kreativ læringsprosess på arbeidsplassen.

En omfattende prosessevaluering av implementeringen av TID er publisert i 2019 i BMC Health Services Research.  Denne studien viser at høy deltakelse fra så mnage som mulig av personalet i opplæringsprogrammet og en engasjert ledelse var sentralt for god implementering. Videre fant vi at det gjennom refleksjonsmøtene ble skapt en ny kunnskap om beboeren og symptomene som ble felles for personalgruppa og som bidro til personsentrerte tiltak. En bred utredning og denne nye kunnskapen er sannnsynligvis en av de viktigste årsakene til den påviste effekten av TID på beboerne. Linken til denne artikkelen finner du her Lichtwarck, B. et al. 2019 BMC Health Services Research og under fanen Publiserte artikler (forskning).

Annen forskning om TID:

En erfaringsartikkel fra alderspsykiatrien med TID basert på  kvalitative metoder  er nylig publisert i det vitenskapelige Tidskriftet Aldring og Helse. Her presenteres erfaringer med bruk av TID i en avdeling på et psykiatrisk sykehus for personer uten demens.  Se fanen Publiserte artikler. (forskning).  Du finner artikkelen også her: Link til artikkelen fra utprøving av TID i alderspsykiatrien: Myhre J Delt forståelse og felles forpliktelse Tidsskriftet Aldring og Helse 2018.

En felles internasjonal artikkel med sammenligning av TID med to andre lignende intervensjoner, en fra Tyskland og en fra Nederland er under utarbeidelse. Hensikten med denne artikkelen er å dra felles erfaringer vedrørende utvikling og implementering av denne type intervensjoner. Resultater fra dette prosjektet ble publisert på en internasjonal sykehjemskonferanse i Roma i september 2018 og ved Alzheimer Europe sin konferanse i Barcelona i oktober 2018.

Et vitenskapelig prosjekt om spredning og implementering av TID i Norge utover den randomiserte kontrollerte studien er i gang i regi av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet og EU-prosjektet JOINT ACTION for Quality in Residential Care. Dette gjennomføres ved systematisk å følge utviklingen av kursholderne som har gjennomgått TID kursholderkurset, og dermed kan arrangere TID basiskurs på egen hånd. Vi planlegger publikasjoner fra dette prosjektet etterhvert.