TID-studien er en vitenskapelig utprøving av TID-modellen i sykehjem der en både måler effekt av TID på pasientnivå og på personal – og organisasjonsnivå. Metodeartikkelen finner du her: Study Protocol for the TIME-trial.

Ansvarlig for studien er Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF.
Det er rekruttert 33 sykehjem og 229 pasienter til studien der man etter loddtrekning har gitt halvparten av sykehjemmene intervensjonen og den andre halvparten ble kontrollsykehjem. Personalet i intervensjonssykehjemmene har fått opplæring i TID.  Kontrollsykehjemmene har fått en enkel undervisningsbolk om demens og utfordrende atferd, og vil få tilbud om samme opplæring i TID etter endt datainnsamling ca. ett år etterpå.

Status i TID-studien pr.17.10.2016: 

Innsamling av data vedrørende pasientene i studien er avsluttet, og analyse av disse data er i gang.  Det er også gjennomført fem fokusgrupper med ansatte, TID-administratorer, avdelingsledere og leger i september 2016. Analyse av disse intervjuene er nettopp startet.  Personalet i sykehjemmene vil fortsatt bli fulgt med spørreundersøkelser ut april 2017.

Status i TID-studien pr. 07.12.2017:

All datainnsamling er nå avsluttet, inklusiv de siste spørreskjemaene til personalet. Resultatartikkelen fra den delen av studien som omfatter en RCT (randomisert kontrollert studie) om effekter på pasientnivå, er 1.juni 2017 publisert i det anerkjente internasjonale tidsskriftet American Journal of Geriatric Psychiatry.  En link til fulltekst (pdf) endelig trykt versjon av artikkelen artikkelen er lagt ut her (Lichtwarck AMGP 2018), og under fanen Publiserte artikler – forskning. Vi fant en klar signifikant og klinisk meningsfull reduksjon i agitasjon/aggresjon i gruppen som hadde fått intervensjonen med TID sammenlignet med kontrollsykehjemmene.  Som sekundære effektmål, fant vi reduksjon i depressive symptomer, vrangforestillinger og manglende hemninger til fordel for TID-gruppen i tillegg til en bedring i livskvalitet for disse pasientene.

Vi har også sendt inn til publisering artikkelen som omfatter personalets erfaringer med bruk av modellen, og om hvordan det er å arbeide med denne type problemstillinger i sykehjem.  Den er basert på 5 fokusgrupper fra 11 av sykehjemmene.  Også denne vil bli lagt ut her, så snart den er publisert.

Vi er såvidt i gang med å se på en prosessevaluering av implementeringen av TID.  Denne vil vi komme tilbake til.